0 termék / 0Ft

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: SHEDO Cosmetics Bt.

Székhely: 1118 Budapest Maléter Pál utca 2. C/1. 2/3.

Adószám: 27334610-2-43

Cégjegyzékszám: 01-06-795525

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 11711065-21450857

Levelezési cím: 1118 Budapest Maléter Pál utca 2. C/1. 2/3.

E-mail cím: shedoinfo@gmail.com

Telefonszám: +36705393009

1.1 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

1.1.1.

Kezelt adatok köre: A szerződés előkészítésével kapcsolatos adatok (magánszemély szerződéses partner adatai, illetve nem magánszemély szerződéses partner esetén a kapcsolattartó, képviselő és a szerződéskötés szempontjából releváns egyéb magánszemélyek neve, tisztsége, elérhetősége, esetlegesen referencia-adatok)

Adatkezelés célja:Szerződés előkészítése, szerződéskezelés

Adatkezelés jogalapja:

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés meghiúsulását / megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

Megőrzési idő :Az Adatkezelő az adatot a szerződés megkötésének meghiúsulásáig vagy a szerződés létrejötte esetén annak megszűnéséig kezeli. A szerződés meghiúsulása, megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.1.1.2.

Kezelt adatok köre: A szerződés teljesítésével összefüggő adatok (ideértve a felek közötti kapcsolattartáshoz, elszámoláshoz, továbbá a szerződésmódosításhoz kapcsolódó adatköröket is)

Adatkezelés célja:Szerződés teljesítése, szerződéskezelés, számviteli kötelezettségeknek való megfelelés

Adatkezelés jogalapja:

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke. A szerződés megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

A szerződéssel kapcsolatban keletkező számviteli bizonylatok esetében az adatkezelés jogalapját az adó-és számviteli jogszabályokból következő jogi kötelezettségek képezik.

Megőrzési idő: Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi, illetve számviteli) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.1.1.3.

Kezelt adatok köre: A szerződés teljesítésével összefüggő adatok (ideértve az elszámoláshoz, továbbá a szerződésmódosításhoz kapcsolódó adatköröket is)

Adatkezelés célja:Szerződés teljesítése, szerződéskezelés

Adatkezelés jogalapja:Szerződés teljesítése, elszámolás esetében a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség alapján

Megőrzési idő:Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.1.1.4.

Kezelt adatok köre:Hibás teljesítés esetén az igényérvényesítéshez szükséges adatok

Adatkezelés célja: Szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéskezelés

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő szerződésből fakadó igények érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke.

Megőrzési idő: Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.1.1.5.

Kezelt adatok köre: A szerződés megszüntetésével összefüggő adatok

Adatkezelés célja: Szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése, szerződéskezelés

Adatkezelés jogalapja:

Magánszemély szerződéses partner esetén a vele kötendő szerződés előkészítése és teljesítése.

Nem magánszemély szerződéses partner esetén az Adatkezelő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

A szerződés meghiúsulását / megszűnését követően az Adatkezelő igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke.

Megőrzési idő: Az Adatkezelő az adatot a szerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a szerződésből eredő igények (polgári jogi, adójogi) elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.1.1.6.

Kezelt adatok köre: Valamennyi fent említett illetve a szerződésből eredő igénnyel összefüggő személyes adatkör

Adatkezelés célja: Jogi igény érvényesítése

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető szerződésen alapuló igényeket is).

Megőrzési idő: Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig


A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a szerződéskötés vagy a szerződés teljesítésének lehetetlenülése.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés tekintetében az érintettet megilleti a tiltakozás joga.

1.2 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

1.2.1.

Címzettek kategóriája:  Lined Bt

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: számlázással, könyveléssel kapcsolatos személyes adatok

A címzett kategóriája (ha van ilyen):  adatfeldolgozó

A címzett által végzett tevékenység: Könyvelő cég

1.2.2.

Címzettek kategóriája: Express One Hungayr Kft.

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: házhozszállítással kapcsolatos személyes adatok

A címzett kategóriája (ha van ilyen):  adatfeldolgozó

A címzett által végzett tevékenység: Futárszolgálat

1.2.3.

Címzettek kategóriája: Microware Kft., Bigcartel

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája: az informatikai szerveren tárolt személyes adatok

A címzett kategóriája (ha van ilyen):  adatfeldolgozó

A címzett által végzett tevékenység: Weboldal tárhelyét biztosító társaság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

1.3 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot az adatkezelés során nem kezel.

1.4 Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelés kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben az adatkezelés jogalapját az érintettel kötött szerződés teljesítése képezi. Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

• az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

• olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy

• jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: ·

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

• az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy

• az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf formátumban tesz eleget.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni, így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/ Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.6. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

1.7. Cookie-k (sütik) alkalmazása

Az Adatkezelő weboldala működése során cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

1.7.1.A cookie-k (sütik) feladata:

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;

• megkönnyítik a weboldal használatát;

• minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és az adott munkamenet (böngészés) vagy későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

1.7.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

1.7.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

1.8. Facebook-oldal

Az Adatkezelő Facebook-oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Ezt az oldalt az Adatkezelő marketing célokra, termékeinek népszerűsítése céljából használja. Ezen a felületen keresztül az érdeklődő kérdést intézhet Adatkezelőhöz. A Facebook-oldalon Adatkezelő tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használhatja fel, további reklám célokra nem. A Facebook-oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és a weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezúton tájékoztatjuk követőinket, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását. A Facebook-oldalon a követők személyes adatait Adatkezelő hozzájárulásuk alapján kezeli.

1.9. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése

A webáruházban megvásárolt termékről az Adatkezelő számlát állít ki az ügyfél részére. A számla a megrendelő (vásárló) nevét, címét, adószámát tartalmazza. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a megrendelés (szerződésben vállalt kötelezettség) teljesítése érdekében, majd azt követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában írt rendelkezések értelmében, az ott írt megőrzési idő figyelembevételével, 8 évig tároljuk.

Az Adatkezelő számlázás során többnyire számlázó szoftvert használ. A szoftver alkalmazása során rögzítésre kerülnek a számlán szereplő személyes adatok. A szoftverben rögzítésre kerülő adatokat szintén a számlára vonatkozó, jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével tároljuk.

1.10. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

Az érintett az Adatkezelő weboldalán történő vásárlás és a honlap ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az Adatkezelő webáruházban nem vásárolhat és az ügyfélkapcsolati adatlapján nem veheti fel a kapcsolatot a társasággal, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.